acmim Asociatia Parintilor Copiilor cu Defecte Cardiace Congenitale
Pentru pacienti, parinti, doctori si oameni de stiinta

Cauta

Autentificare

Log in

 

Integritate

VENITURI ACMIM 2018-2020

  |    Venituri 2020    |  Venituri 2019    |  Venituri 2018    |

SURSE DE FINANȚARE ACMIM

Finanțare ACMIM

 

DECLARAȚIE PROPRIE RĂSPUNDERE 50% VENITURI

Declaratie PR 50%

 

CODUL ETIC AL ASOCIATIEI COPILUL MEU – INIMA MEA (ACMIM)

ASOCIAŢIA COPILUL MEU INIMA MEA este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ,
independentă şi apolitică, înfiinţată oficial în anul 2009.
Din 2009 ACMIM este membră a asociaţiei europene ECHDO (European Congenital Heart Disease
Organisation), cu misiunea de a urmări interesele copiilor şi adulţilor cu defecte congenitale cardiace
www.echdo.org, din 2012 membră EURORDIS (Asociaţia Europeană a Bolilor Rare) iar din 2012
membra DIA Asociatia Globala pentru Inovatie Terapeutica si Stiinta Regulatorie (diahome.org)

MISIUNEA asociaţiei este de a face orice demers este necesar pentru a putea salva viaţa fiecărui copil
cu probleme cardiovasculare (legislaţie, stabilirea relaţiilor cu spitale care pot salva aceste vieţi,
strângerea de fonduri). De asemenea ne propunem să demarăm şi să implementăm acţiuni prin care orice
copil cu probleme cardiovasculare să aibă şansa la o viaţă normală.

BENEFICIARII asociaţiei sunt copiii şi tinerii cu boli cardiovasculare, rudele acestora, precum şi alte
categorii de persoane aflate în dificultate.

CAPITOL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezentul cod etic se aplică asociatiei ACMIM.
Art.2 Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principiile generale de conduită profesională
aplicabile în relaţia cu beneficiarii si partenerii asociației.
Art.3 Codul etic se bazează pe un set de valori si norme etice fundamentale si se referă la relaţiile între:
personalul angajat, personal si beneficiari, precum si personal si reprezentanţii altor instituţii si ai
societăţii civile.
Art.4 Scopul codului etic este:
a) De a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii asociatiilor de pacienti;
b) De a stabili normele generale de conduită în desfăsurarea activităţii asociațiilor de pacienti;
c) De a stabili un set de responsabilităţi în desfăsurarea activităţii asociației;
d) De a fi folosit ca un instrument în rezolvarea conflictelor de natură etică.

CAPITOLUL II
VALORI SI PRINCIPII ETICE APLICATE ÎN CADRUL FURNIZĂRII SERVICIILOR
SOCIALE, SOCIO – MEDICALE etc.

Art.5 Valorile si principiile etice care stau la baza prezentului cod etic:
A. Valori:
(1) Egalitatea de sanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale, sociomedicale
oferite de asociație si de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

(2) Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale
sociale.
(3) Transparenţă si participarea în acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale si legale de asistenţă socială,
socio-medicală, precum si posibilitatea de alegere a serviciilor sociale care corespund nevoilor sale
personale. Potenţialii beneficiari sunt încurajaţi si sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea si
furnizarea serviciilor oferite de asociație.
(4) Confidenţialitatea
Asociația ia măsurile necesare si rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie
divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.
(5) Demnitatea umană
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă si deplină a personalităţii. Toţi beneficiarii sunt
trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele si valorile personale.
B. Principii:
(1) Universalitate
Fiecare membru al asociației are dreptul să acceseze serviciile sociale oferite de asociație.
(2) Obiectivitate si imparţialitate
În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic,
religios sau de altă natură.
(3) Eficienţă si eficacitate
În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situaţiei de criză în care se
găseste solicitantul, păstrându-se următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate si pe o
perioadă de timp adecvată.
(4) Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale/ socio-medicale
Acordarea de servicii sociale se va baza pe o evaluare completă si complexă (unde este cazul) a nevoilor
solicitanţilor si intervenţia asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.
(5) Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale/socio-medicale acordate vor fi adaptate nevoilor membrilor comunităţii si la îndemâna
acestora.
(6) Cooperare si parteneriat
Serviciile sociale/socio-medicale se acordă în parteneriat si cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii
sociale. Se va recomanda transferul beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii
sociale (primare sau specializate).
(7) Orientarea pe rezultate
Asociația are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.
(8) Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Asociația se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale si pe eficientizarea resurselor
disponibile.

CAPITOLUL III
RELAŢII CARACTERISTICE ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Art.6 Relaţiile abordate prin prezentul cod sunt cele privind
(1) Relaţia beneficiar – personal angajat/voluntar are următoarele caracteristici:

a) corectă;
b) completă;
c) adaptată;
d) operativă;
e) competentă;
f) contractuală;
g) bazată pe nevoile si dorinţele beneficiarului;
h) neutră/imparţială;
i) participativă;
j) confidenţială.
(2) Relaţia dintre colegi are următoarele caracteristici:
a) cooperare;
b) susţinere reciprocă;
c) respect reciproc;
d) folosirea unui limbaj adecvat si decent;
e) sinceritate si corectitudine;
f) deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate si flexibilitate;
g) comportament competitiv loial;
h) atitudine conciliantă.
(3) Relaţia între angajaţi/voluntari si reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile are
următoarele caracteristici:
a) loialitate faţă de asociație;
b) confidenţialitate;
c) evitarea folosirii imaginii asociației în interes personal;
d) evitarea denigrării asociației sau colegilor;
e) promovarea imaginii asociației în sens pozitiv si corect;
f) corectitudine;
g) respect si atitudine conciliantă.

CAPITOLUL IV
NORME GENERALE DE CONDUITĂ ÎN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Art.7 În relaţia beneficiar – personal angajat/voluntar se vor aborda următoarele norme generale
de conduit:
a) personalul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional;
b) angajaţii îsi vor adapta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere si caracteristicile
beneficiarului;
c) angajaţii vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema clientului si vor comunica ceea ce
beneficiarul trebuie să stie, nu cu ceea ce ar dori să audă;
d) în vederea abordării comprehensive a problemei, personalul îsi va construi relaţii cu profesionisti din
diverse domenii de activitate;
e) personalul va prezenta beneficiarului toate avantajele si dezavantajele opţiunilor posibile;
f) serviciile trebuie să fie adaptate în funcţie de nevoile beneficiarului;
g) serviciile se vor realiza de către mai mulţi profesionisti, în funcţie de competenţele acestora si
nevoile clienţilor;
h) între părţi se va încheia un contract în care sunt specificate drepturile si obligaţiile acestora precum si

sancţiunile în cazul nerespectării contractului;
i) personalul asociației trebuie să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor si problemelor
beneficiarului;
j) echipa multidisciplinară va alege strategia si metodele adecvate în rezolvarea problemelor cu care se
confruntă beneficiarul;
k) angajaţii nu vor face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională,
orientare politică sau sexuală si venituri;
l) angajaţii vor evita transpunerea în starea emoţională a beneficiarului;
m) angajaţii nu se vor implica în relaţii sentimentale cu clienţii;
n) angajaţii/voluntarii nu vor folosi informaţiile obţinute în timpul consilierii în scop personal;
o) angajaţii/voluntarii nu vor influenţa beneficiarul în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă
natură;
p) beneficiarul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţii de acţiune dorite, în urma
prezentării opţiunilor de către personalul asociaţiei;
q) angajaţii/voluntarii nu vor impune o decizie luată de către ei beneficiarului;
r) angajaţii/voluntarii vor pune interesul beneficiarilor mai presus de interesul lor;
s) angajaţii/voluntarii implică beneficiarii si partenerii în întreg procesul de organizare si dezvoltare a
serviciilor sociale furnizate;
t) beneficiarii si personalul sunt informaţi constant asupra procedurilor de participare a beneficiarilor în
cadrul furnizării de servicii.
Art.8 În relaţia dintre colegi se vor aborda următoarele norme generale de conduită:
(1) Între colegi trebuie să existe o relaţie de cooperare si susţinere reciprocă:
a) asociația are scopuri si obiective comune la realizarea cărora contribuie tot personalul
angajat/voluntar;
b) mobilizarea si implicarea tuturor angajaţilor sau voluntarilor în vederea realizării obiectivelor
asociației;
c) în cadrul serviciilor furnizate se pune accent pe o viziune multidisciplinară, fiind necesară o
permanentă comunicare si un transfer de date între colegi;
d) colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unei comunicări eficiente prin transferul de
informaţii, implicarea în identificarea si soluţionarea problemelor.
(2) Relaţia între colegi se va baza pe respect reciproc:
a) nemulţumirile apărute între colegi vor fi exprimate direct si imediat;
b) fiecare dintre colegi are dreptul de a-i fi respectată opinia;
c) în cazul unui conflict fiecare are dreptul să-si expună si să-si susţină punctul de vedere;
d) conflictele personale nu vor afecta relaţiile de colegialitate si profesionale.
(3) În relaţiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat si decent:
a) se va evita utilizarea injuriilor, cuvintelor calomnioase, expresiilor tendenţioase si vulgare, precum
si a gesturilor inadecvate în relaţiile de colegialitate sau în faţa clienţilor.
(4) Sinceritate si corectitudine:
a) se va evita denigrarea si calomnierea cu bună stiinţă a colegilor;
b) se va evita dezvăluirea unor aspecte din viaţa privată/personală a colegilor care ar putea prejudicia
imaginea acestora;
c) opiniile exprimate vor fi conforme cu realitatea.
(5) Deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate, flexibilitate si atitudine conciliantă:
a) colegii vor ţine cont de limitele profesionale ale fiecăruia si vor lua în considerare opiniile celorlalţi

profesionisti;
b) deciziile se iau prin consens;
c) se vor depune eforturi pentru evitarea conflictelor în relaţiile de serviciu;
d) în cazul unui conflict va exista o a treia persoană care va media conflictul, fie aleasă de cele două
părţi, fie superiorul ierarhic;
e) se va cultiva spiritul de echipă printr-o bună comunicare, împărtăsirea de experienţă si respect.
(6) Comportament competitiv loial:
a) în activitatea desfăsurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calităţi si merite profesionale
si nu pe evidenţierea defectelor celorlalţi.
Art.9 În relaţia angajat/voluntar – reprezentanţi ai altor instituţii si ai societăţii civile se vor
respecta următoarele norme generale de conduită:
(1) Loialitatea faţă de asociație prin:
a) obligaţia angajaţilor/voluntarilor de a apăra prestigiul asociației;
b) abţinerea de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor asociației;
c) interzicerea oricăror aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în care asociația are calitatea de
parte.
(2) Confidenţialitate:
a) angajaţilor le este interzisă dezvăluirea unor informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii
decât cele prevăzute de lege;
b) angajaţilor le este interzisă dezvăluirea informaţiilor la care au acces în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze
imaginea sau drepturile asociației sau ale unor colegi, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
c) informaţiile cu privire la datele personale vor fi dezvăluite numai cu acordul persoanelor în cauză.
(3) Evitarea folosirii imaginii asociației în interes personal:
a) angajaţii sau voluntarii nu vor folosi imaginea asociației în scopul obţinerii unor avantaje materiale
sau de altă natură;
b) în cazul participării la activităţi sau dezbateri publice, ca reprezentanţi ai asociației, angajaţii vor
face cunoscut acest lucru si vor respecta limitele recomandărilor primite din partea asociației.
(4) Evitarea denigrării asociației sau colegilor si promovarea unei imagini pozitive si corecte a
asociației:
a) angajaţii vor evita exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu
politicile, strategiile, proiectele si activitatea desfăsurată la nivelul asociației.
(6) Corectitudine:
a) în reprezentarea asociației în faţa altor persoane si instituţii angajaţii/voluntarii vor fi de bună
credinţă, contribuind la realizarea scopurilor si obiectivelor asociației.
(7) Respect si atitudine conciliantă:
a) angajaţii vor respecta libertatea opiniilor si nu se vor lăsa influenţaţi de considerente personale sau
de popularitate;
b) angajaţii vor evita pe cât posibil declansarea unor conflicte în relaţia cu reprezentanţi ai altor
instituţii sau ai societăţii civile;
c) în cazul apariţiei unor conflicte inevitabile se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe
cale amiabilă, inclusiv prin mediere;

CAPITOLUL V
RESPONSABILITĂŢI, MODUL DE ÎNREGISTRARE SI SOLUŢIONARE A RECLAMAȚIILOR

Art.10 Prezentul cod etic are la bază Statutul Asociației, Statutul asistenţilor sociali si legislaţia în
vigoare privind furnizarea serviciilor sociale.
Art.11 Încălcarea normelor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară conform actelor
normative mai sus menţionate.
Art.12 Încălcarea normelor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară în cazul în care
angajaţii creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Art.13 Procedura si modul de sesizare si soluţionare a reclamaţiilor:
(1) Sesizarea, în scris sau verbală, a oricăror aspecte negative legate de serviciile sociale acordate în
cadrul asociației, se face conform unei proceduri anterior stabilite.
(2) Sesizarea se face pe următoarele căi:
a) verbal;
b) în scris, la sediul asociației.
(3) Sesizarea se înregistrează în registrul de sugestii.
(4) Sesizarea se soluţionează pe căile prevăzute de legile specifice în vigoare.
(5) Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării sesizării, timp în
care reclamantului i se va comunica răspunsul scris sau verbal în legătură cu problema sesizată.
(6) În răspunsul dat, în urma sesizării, va fi menţionată si modalitatea de contestare a acestuia.

CAPITOLUL VI
COLABORAREA CU INDUSTRIA FARMACEUTICA

Pentru a asigura desfăsurarea relaţiilor dintre industria farmaceutică si organizaţiile de pacienţi într-o
manieră etică si transparentă, EFPIA a adoptat Codul de Practică al EFPIA privind relaţiile dintre
industria farmaceutică si organizaţiile de pacienţi. Deoarece de la 1 ianuarie 2007 România a devenit
membră a Uniunii Europene si pentru a aplica aceleasi standarde etice ridicate în relaţiile cu
organizaţiile de pacienţi, considerăm că este obligatoriu ca si în România să se pună în practică norme
de conduită similar cu cel aplicat în ţările UE. Ca atare, codul de Practică al organizației noastre în
relaţia cu industria farmaceutică va reprezenta referinţa după care se va aprecia dacă practicile în
colaborarea cu organizaţiile de pacienţi se conformează sau nu standardelor etice acceptabile.
Acest Cod se bazează pe următoarele principii pe care EFPIA, împreună cu organizaţiile paneuropene
de pacienţi, le-au actualizat în Septembrie 2006:
Art.14 Organizația noastră se va asigura că îi este respectată independenţa, din punctul de vedere al
opţiunilor politice, al politicilor si al activităţilor organizate.
Art.15 Toate parteneriatele dintre organizaţia de pacienţi si industria farmaceutică se vor baza pe respect
reciproc, deciziile fiecărui partener având valoare egală.
Art.16 Industria farmaceutică nu va solicita, iar organizaţiile de pacienţi nu îsi vor asuma promovarea
unui anumit medicament care se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală.
Art.17 Obiectivele si domeniul oricărui parteneriat vor fi transparente. Sprijinul financiar si nefinanciar
oferit de industria farmaceutică va fi făcut întotdeauna cunoscut în mod clar.

Art.18 Industria farmaceutică acceptă finanţarea pe scară largă a organizaţiilor de pacienţi din surse
multiple.
Art.19 Finantarea din partea companiilor farmaceutice pentru costurile de functionare ale asociatiei de
pacienti trebuie sa fie intotdeauna neconditionata. Pentru evitarea conflictului de interese si pentru
garantarea independentei aceste fonduri trebuie diversificate din cat mai multe surse si echilibrate cat de
mult posibil.

DISPOZIŢII FINALE

Art.20 Pentru informarea beneficiarilor se va afisa prezentul cod etic într-un loc vizibil si va fi făcut
cunoscut celor interesaţi prin diverse mijloace de informare.
Art.21 Prezentul cod de conduită intră în vigoare la data de 01.01.2020